سفارش تبلیغ
صبا ویژن

طـــومـــار

استفراغات یک ذهن معمولی
صفحه خانگی پارسی یار درباره

نقیضه

یک نقیضه ای که بر غزل مهدی فرجی نوشتم 

مهدی فرجی : 
دوستت دارم پریشان شانه میخواهی چه کار ؟
دام بگذاری اسیرم ، دانه میخواهی چه کار ؟ 

-----------

روز و شب دنبال وامی خانه میخواهی چه کار ؟ 
در رفـــاه کاملی یارانــــه میـــخواهی چه کـــار ؟ 

مثل تو بی دردها قانون شان پــر خوابی است
ظهر ها بیدار شو صبــحانه مــیخواهی چه کار ؟ 

لیــلی و لیـــلا و شیــــرین داری و مـــهناز هم
چار تا تکمیل شد ، افسانه میخواهی چه کار ؟

کـــــیش ویـــلا ، قـــشم ویـــلا ، همـــچنین مازندران
بیست و هشت تا قصر داری خانه میخواهی چه کار ؟ 

ای که در هر دولتی چنـدین وزیـــــرش آشنـــات
در پی قاچاق رو ، پــــروانه مــــیخواهی چه کـار ؟

 

مجید خانلری مقدم