سفارش تبلیغ
صبا ویژن

طـــومـــار

استفراغات یک ذهن معمولی
صفحه خانگی پارسی یار درباره

سزاواری - قسمتی از یک غزل

هر که را بود دَعــــایی به وفــاداری خویش

ترک ما کرد و نشان داد ســـزاواری خویش

 

هر که دیــدم سر گــلدسته نــوایی سر داد

زان نوا هیچ نبــود جز به هــوا داری خویـــش

 

هر که یـــارم شد و از من طــلب عــشق داشت

در سرش هیچ نبــود جــز به سر یــاری خویــش...

 

چند بیت از یک غزل...

از : مجید طـــومـــار

 

ترک ما کرد و نشان داد سزاواری خویش