سفارش تبلیغ
صبا ویژن

طـــومـــار

استفراغات یک ذهن معمولی
صفحه خانگی پارسی یار درباره

ربــاعـــی طنز

 

 

پـرسنـــد چــه داری که بـنـــازی تـو به آن
این بار هــویــدا کنــم ایـن راز نــهان
یک بـوسه ی من هـزار و پانــصد تـومن است
یک بــوسه ی تـو صد تـومــنم هست گران

 

-------------------------------------------

 

افکار من از ثانیه ها کنده شده
کارم شب و روزها فقط خنده شده
این دست خودم نیست که خواندم جایی
جمـــهور رئـــیـــس قـــبلی شرمـــنـده شده 

 

مجــیــد طــــــــومـــار / مهر 92