سفارش تبلیغ
صبا ویژن

طـــومـــار

استفراغات یک ذهن معمولی
صفحه خانگی پارسی یار درباره

قهرمان ملی

مجازات عملیست که در نتیجه ی جرم صورت میگیرد نه عملی که باعث تغییر رویه در رفتار مجرم شود . به این لحاظ که وقتی فردی مرتکب جرمی مثل قتل عمد میشود و مجازات آن اعدام است ، بعد از اعدام دیگر وجود نخواهد داشت که در رفتارش تغییر رویه بدهد . اینجا خاصیت این مجازات این است که به جامعه میفهماند که در نتیجه ی این جرم ، این مجازات شامل حال شما خواهد شد . یعنی خاصیت بازدارندگی دارد . مجازات به عنوان عکس العمل مقتضی در برابر خطا کاری ، عملی موجه است . مهم تر اینکه شدت مجازات باید بازتاب شدت جرم باشد.پس حتما اقتضا دارد که در مقابل عمل انجام شده عکس العملی طابق النعل بالنعل صورت بگیرد . چشم در برابر چشم .

 

البته که جان آدمی عزیز و با ارزش است اما این را هم در نظر داشته باشید که ادامه ی حیات یک جامعه ، مهم تر از ادامه ی حیات یک انسان است . اگر قرار است گذشتی در برابر اعدام صورت بگیرد باید از طرف ولی دم مقتول و با رضایت قلبی باشد نه بدلیل فشار جامعه .  گاهی پیش می آید ، بعضی از اطرافیانمان ندانسته  و بجهت دلسوزی، با حمایت از قاتل ، از او در برابر خانواده ی مقتول  "قهرمان" میسازند و ناخواسته باعث این میشوند که قبح این عمل کم کم در جامعه ریخته شود . و این قطعا برای ادامه ی حیات جامعه مضر خواهد بود .  

 

مجید خانلری مقدم